Betreft: Podiumkunstenfestivals in 2025-2028, een reactie op het advies van de Raad voor Cultuur

24 april 2023 – De Verenigde Podiumkunstenfestivals
t.a.v. Staatssecretaris van Cultuur en Media

——————————————————————–

Samenvatting
Om vernieuwing, nieuwe vormen en verjonging in de BIS en bij het Fonds Podiumkunsten een plek te geven in 2025-2028 is het van belang te investeren in de positie van de podiumkunstenfestivals. Binnen de BIS zit een grote weeffout waarvoor ook met huidige hoge kostenstijgingen een bedrag van 2,5 miljoen nodig is om deze te herstellen.
Binnen het Fonds Podiumkunsten knelt het vanwege kostenstijgingen van 25%, waarvoor een investering vanuit het budget voor verbetering arbeidsmarkt broodnodig is.
Daarnaast vragen wij u een budget van 1 miljoen per jaar beschikbaar te stellen voor een tweejarige instroomregeling voor podiumkunstenfestivals binnen het Fonds Podiumkunsten.
Tenslotte moedigen wij uw ambities rond de aangekondigde bestelwijziging aan en onderschrijven wij de reactie van Kunsten ‘92 op het advies van de Raad voor Cultuur. Wij gaan graag met u hierover in gesprek zodat u onze input kunt overwegen bij het opstellen van de nieuwe regelingen.

——————————————————————–

Geachte mevrouw Uslu,

Festivals zijn pioniers voor de sector als het gaat om publieksbenadering, -binding en -verbreding. Wie de sectoranalyses van de Raad voor Cultuur leest, ziet dat festivals in alle disciplines zorgdragen voor talentontwikkeling, internationalisering, nieuwe manieren van produceren, duurzaamheid en de ruimte voor experiment en dat een belangrijk aanbod niet op de Nederlandse podia te zien zou zijn als de festivals er niet zouden zijn.

Eind mei 2022 maakte u het herstelpakket post-corona bekend. Daarin ligt een belangrijke focus op de kansen voor (jonge) makers en de arbeidsmarktpositie van o.a. ZZP’ers in de cultuur. Ook ligt er een focus op cultuuraanbod voor jongeren en op de terugkeer van publiek. Wij denken dat wat de festivals en hun flexibele structuren (waarin presentatie, productie, talentontwikkeling, duurzaamheid, publieksontwikkeling allemaal een rol spelen) te bieden hebben, goed aansluit bij uw ambities.

Ook als het gaat over uw wens om nog steeds ook in 2025 – 2028 ruimte te maken voor vernieuwing en instroom. Om daarbij niet te vergeten dat het juist de festivals zijn die zeer breed verspreid over het land op vele plekken waar weinig kwetsbaar aanbod is, een onmisbare aanvulling op infrastructuren zijn. Binnen de landelijke en lokale culturele infrastructuren vormen festivals juist de nieuwe centrale spelers. Kiezen voor festivals = kiezen voor spreiding. Als podiumkunstenfestivals staan we echter vooraan in de linie, en daar waait een gure wind. Na de pandemie, inflatie, en toenemende regeldruk wordt het ieder jaar lastiger om de festivals gezond en goed te organiseren.

In deze brief geven wij u een aantal handreikingen die in onze ogen aansluiten bij uw ambities en daarbij de constateringen van de Raad voor Cultuur onderschrijven.

  1. Wij zijn enorm blij dat u inzet op een stevige opschudding van het bestel per 2029. De huidige systematiek sluit al lang niet meer aan bij de werkelijkheid binnen de sector. Nieuwe vormen (waaronder de vorm ‘festival’) en nieuwe disciplines staan bij voorbaat 10-0 achter bij het willen binnentreden van het huidige verkokerde systeem. Festivals zijn niet meer weg te denken uit het culturele veld, en het is hoog tijd dat die positie ook terug te vinden is in beleid en begrotingen. Wij staan tot ieders beschikking om mee te denken over hoe het verder moet per 2029.

  2. Voor de periode 2025-2028 zitten de festivals nog in de knel zowel in de BIS als bij het Fonds Podiumkunsten. Ten eerste ons idee over de BIS:

Binnen de BIS worden momenteel 9 festivals ondersteund met het geld voor 8, althans dat lijkt het geval, maar het is nog schrijnender. Binnen de totstandkoming van de huidige BIS zijn alle festivals stevig gekort op hun aanvraagbedragen. Dit komt in geen enkele andere categorie voor. Dat betreft in totaal een korting van 1,8 miljoen waardoor sommige festivals hoger uit zouden komen bij het Fonds Podiumkunsten en bijvoorbeeld het Holland Festival tonnen heeft moeten inleveren ten opzichte van de eerdere periode om ruimte te maken voor anderen. Er waren maar liefst 23 aanvragers met zeer positieve adviezen voor destijds  8 plekken. Dat maakt dit een van de meest overvraagde regelingen. Deze 1,8 miljoen is met inflatie en kostenstijgingen nu ongeveer 2,5 miljoen.

In 2021 adviseerde de Raad voor Cultuur hierover het volgende:
“Het landschap van BIS-waardige podiumkunstenfestivals is groter en veelzijdiger dan gehonoreerd kon worden, en de keuze van acht festivals doet niet volledig recht aan die pluriformiteit en kwaliteit. De raad adviseert (in lijn met het besteladvies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’) dat in de volgende BIS-periode genoeg plekken én genoeg budget is om het aantal BIS-festivals uit te breiden, en dat er dan ook de mogelijkheid is om nog meer genres te honoreren (zoals de popmuziek en de urban arts).”

“In een brief van 27 mei 2020 aan de Tweede Kamer schrijft de minister echter dat zij de maximering van het aantal podiumkunstenfestivals in de BIS schrapt. Dit doet zij in het licht van de uitzonderlijk slechte situatie voor festivals als gevolg van de noodzakelijke coronamaatregelen. Bovendien geeft zij aan dat het niet wenselijk is om podiumkunstenfestivals uit de basisinfrastructuur te laten vallen. De raad juicht de uitbreiding van het aantal plekken toe, al maakt het onveranderde beschikbare budget voor de podiumkunstenfestivals slechts een zeer beperkte uitbreiding mogelijk, waardoor de hoeveelheid BIS-festivals nog steeds geen recht kan doen aan de kwaliteit en pluriformiteit van het Nederlandse festivallandschap.”

In het besteladvies 2025 – 2028 zegt de Raad voor Cultuur hierover nog het volgende:

“De festivals worden stevig geraakt door kostenstijgingen op diverse vlakken, wat hun financiële gezondheid ook voor de volgende periode op het spel zet. De raad adviseert derhalve om het bedrag voor deze categorie instellingen te verhogen naar een bedrag dat passend is voor negen festivals of om het aantal podiumkunstenfestivals in de BIS te maximeren op acht.”

Uiteraard onderschrijven wij deze adviezen en voegen wij eraan toe dat het bedrag dat eigenlijk toegevoegd zou moeten worden aan deze categorie 2,5 miljoen is, om daarmee de klap van 2021 na de coronaperiode weer op te vangen en de festivals enigszins gezond te houden.

Het verminderen van het aantal festivals in de BIS om het aantal festivals beter passend bij het beschikbare bedrag te krijgen levert een zeer ongewenste situatie op bij het Fonds Podiumkunsten, omdat daar dan grote festivals worden toegevoegd aan een regeling die al onder hoge druk staat. Plus dat het daarmee vrijkomende bedrag bij lange na niet het bestaande tekort voor de BIS-festivals oplost of aanvult.

Tenslotte vragen wij aandacht voor het feit dat er door de Tweede Kamer (kamerdossier 32820, nr 359, motie Belhaj cs.) in 2020 met Eurosonic Noorderslag een festival op het gebied van de (internationale) popmuziek is toegevoegd mede omdat dit genre elders in de BIS vrijwel geen ruimte krijgt. In uw brief ‘Toekomst culturele basisinfrastructuur’ van okt ’22 heeft u al wel de extra plek toegevoegd binnen de festivalregeling in de BIS. Echter u geeft geen nadere aanwijzing aan de Raad voor Cultuur met betrekking tot de invulling van die plek. We lezen hier dan ook niets over terug in het huidige advies van de Raad voor Cultuur. Hoe gaat u binnen de nieuwe regeling om met dergelijke recente besluiten van de Tweede Kamer op het gebied van de popmuziek?

  1. Festivalorganisaties lopen aan tegen kostenstijgingen voor materieel en personeel die soms wel 25% (of meer) op een totale begroting bedragen. Mede daardoor (en doordat ook hier de budgetten al bij voorbaat te krap waren)  zit er ook een enorme druk op de meerjarige festivalregeling van het Fonds Podiumkunsten. In de komende periode heeft u 34,1 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld om de arbeidsmarktpositie binnen de culturele sector te verbeteren. Wij adviseren én vragen u deze middelen zeker ook specifiek beschikbaar te stellen voor de zeer kwetsbare festivalorganisaties binnen het Fonds Podiumkunsten.

Binnen het Fonds Podiumkunsten is in 2021 de nieuwe meerjarige regeling samengesteld met de budgetten van de eerdere meerjarige regeling plus die van de tweejarige regeling. Die laatste is daarmee komen te vervallen. Dat maakt dat instroom voor festivals de afgelopen vier jaar niet mogelijk was en nu ook de komende vier jaren vrijwel niet mogelijk gaat zijn. Voor veel jonge podiumkunstenfestivals geldt dat zij zich  zonder landelijke financiële basis niet kunnen doorontwikkelen tot een duurzaam en toekomstbestendig onderdeel van onze sector. Ook is voor nieuwe festivals een toekenning van een rijksfonds (hoe klein ook) van groot belang om ook lokale financiering te organiseren.

Dit in combinatie met uw ambities om toch in de volgende periode nog ruimte te maken voor nieuwe spelers en nieuwe vormen, maakt het dat wij nu graag adviseren om een bedrag van 1 miljoen per jaar beschikbaar te stellen voor een nieuwe tweejarige regeling bij het Fonds Podiumkunsten zodat de instroom een plek krijgt en een aantal festivals vanuit de meerjarige regeling kunnen terugvallen op een passender tweejarige regeling en daarmee ook meer financiële ruimte wordt gecreëerd voor de blijvende festivals in de meerjarige FPK-regeling.

  1. Tot slot onderschrijven wij de reactie van Kunsten ‘92 op het advies van de Raad voor Cultuur. Het voelt voor de categorie festivals geenszins dat de regeldruk verminderd gaat worden en er worden eigenlijk vooral meer eisen gesteld aan organisaties waar geen financiering tegenover staat. Festivals zijn overigens uit eigen beweging al jaren voorlopers op het gebied van duurzaamheid en het zichtbaar maken van innovatie. Wij voelen ons thuis bij dat nieuwe criterium, maar hoe de Raad voor Cultuur er nu over schrijft, lijkt het soms of cultuur de hele wereldproblematiek kan en moet oplossen en hoewel wij hier als festivals graag een gooi naar doen, zijn wij daarvoor echt veel te beperkt ondersteund. Er is simpelweg geen financiële ruimte voor extra taken en ook met de door ons hierboven bepleite maatregelen is de basis in elk geval tot 2029 nog niet op orde voor dit soort organisaties die al jaren roepen om een betere positie binnen het bestel passend bij het werkelijke belang van de festivals.

Wij gaan graag met u hierover in gesprek zodat u onze input kunt overwegen bij het opstellen van de nieuwe regelingen.

Lees hier de brief in PDF-formaat.

———–

Namens meer dan 60 podiumkunstenfestivals overal in Nederland,

Margriet Colenbrander – coördinator De Verenigde Podiumkunstenfestivals

0629161247 – podiumkunstenfestivals@gmail.comhttps://podiumkunstenfestivals.com

Reactie van De Verenigde Podiumkunstenfestivalsop advies Raad voor Cultuur

Raad voor Cultuur: te weinig plekken en budget voor festivals in BIS

6 redenen waarom extra ruimte voor festivals NU nodig is, niet over vier jaar

———–
“De raad is onder de indruk van de grote diversiteit aan festivals waarvoor een aanvraag is ingediend. Hij is content over de kwaliteit van de aanvragen en de mate van professionaliteit. Het valt hem op dat alle belangrijke disciplines en genres in de aanvragende festivals vertegenwoordigd zijn. De raad vond het een zware opgave om met het kleine aantal beschikbare plekken een BIS voor podiumkunstenfestivals samen te stellen waarin alle disciplines en (sub)genres voldoende vertegenwoordigd zijn. Het landschap van BIS-waardige podiumkunstenfestivals is groter en veelzijdiger dan gehonoreerd kon worden, en de keuze van acht festivals doet niet volledig recht aan die pluriformiteit en kwaliteit. De raad adviseert (in lijn met het besteladvies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’) dat in de volgende BIS-periode genoeg plekken én genoeg budget is om het aantal BIS-festivals uit te breiden, en dat er dan ook de mogelijkheid is om nog meer genres te honoreren (zoals de popmuziek en de urban arts).”

“In een brief van 27 mei 2020 aan de Tweede Kamer schrijft de minister echter dat zij de maximering van het aantal podiumkunstenfestivals in de BIS schrapt. Dit doet zij in het licht van de uitzonderlijk slechte situatie voor festivals als gevolg van de noodzakelijke coronamaatregelen. Bovendien geeft zij aan dat het niet wenselijk is om podiumkunstenfestivals uit de basisinfrastructuur te laten vallen. De raad juicht de uitbreiding van het aantal plekken toe, al maakt het onveranderde beschikbare budget voor de podiumkunstenfestivals slechts een zeer beperkte uitbreiding mogelijk, waardoor de hoeveelheid BIS-festivals nog steeds geen recht kan doen aan de kwaliteit en pluriformiteit van het Nederlandse festivallandschap.”

– uit de inleiding podiumkunstenfestivals uit het advies van de Raad voor Cultuur voor 2021-2024
———–

 

De Raad voor Cultuur adviseert meer plekken en meer budget, wij zeggen NU

Vandaag maakte de Raad voor Cultuur zijn adviezen bekend voor de Basisinfrastructuur 2021-2024. Dat de podiumkunstenfestivals het heel zwaar zouden krijgen, was al bekend in februari toen bleek dat het er voor 13.079.204 euro aan aanvragen was ingediend terwijl het budget 5.792.000 euro bedroeg. De regeling voor podiumkunstenfestivals behoort tot de meest overvraagde.

Wij hadden verwacht in deze tekst te moeten toelichten waarom het belangrijk is om juist nú toch nog extra meerjarige middelen toe te kennen aan de Nederlandse podiumkunstenfestivals binnen de BIS. De Raad voor Cultuur doet dat echter al voor ons in de bovenstaande passages. Ook adviseert de Raad de minister om in de volgende BIS-periode echt meer ruimte te maken (in aantallen en financiën) om de vele, veelzijdige festivals eer aan te doen. Wij zeggen – nee roepen! – echter in deze helse Corona-tijden voor festivals om dat NU te doen.

6 redenen voor het NU verhogen van budget voor podiumkunstenfestivals

  1. De Raad voor Cultuur geeft duidelijk aan dat er te weinig plekken en te weinig ruimte is voor de grote omvang en veelzijdigheid van BIS-waardige podiumkunstenfestivals. Van de 23 positief gehonoreerde festivals kregen slechts 8 een plek. Nergens waren de adviezen zo positief en de toekenningen zo klein in aantal.
  2. Genres als popmuziek en urban arts – erg gewenste (en geadviseerde) toevoegingen door Minister van Engelshoven, Tweede Kamer en Raad voor Cultuur – krijgen toch geen plek binnen de festivals in de BIS.
  3. Daarbij verliezen drie van de reeds bestaande BIS-festivals – vanwege herverdeling van middelen door schaarste – een deel van het budget dat zij voorgaande jaren hadden. Oerol, Festival Oude Muziek en Holland Festival moeten het in reeds zware tijden doen met minder geld, terwijl zij meer nodig hadden.
  4. Daarbij krijgen ook de nieuwe honoreerde festivals niet de bedragen die zij hebben aangevraagd en die zeer te beargumenteren wel NODIG zijn om hun nieuwe BIS-functie uit te oefenen. In geen enkele andere categorie binnen de BIS pakt dit zo slecht uit voor nieuwkomers.
  5. De coronacrisis heeft het belang van de festivals in Nederland eigenlijk enorm benadrukt. In alle brieven en gesprekken over de ramp die over het culturele veld heen kwam, werd het wegvallen van al die festivals overal in het land toch als een van de pijnlijkste ontwikkelingen ervaren (zie ook het besluit van de minister om vanwege corona de bestaande festivals in de BIS te houden). Zelfs de koning stak de festivals een hart onder riem in een ZOOM-meeting. De Coronacrisis raakt ook al deze 23 festivals kei- en keihard. Het is niet voor niets dat een aanzienlijk deel van de steungelden beschikbaar gesteld door het kabinet ook bij de festivals terechtkomen. Wij denken dan: als de festivals NU in crisis zo essentieel blijken voor het Nederlandse cultuurveld: besteed dan niet alleen geld aan de redding van deze festivals, maar ook in de voortgang en de ontwikkeling.
  6. Ook het Fonds Podiumkunsten heeft een meerjarige festivalregeling – de subsidiebesluiten hiervoor vallen in augustus. Pas dan is het hele landschap van landelijk meerjarig ondersteunde festivals bekend. Het is echter een foute aanname te denken dat deze regeling al deze festivals gaat opvangen, want ook in deze regeling is het tekort aan financiële ruimte meer dan 6 miljoen voor 91 aanvragers (zo’n 100 procent van het daar beschikbare budget).

Gebrek aan ruimte voor nieuwe vormen
Uiteraard signaleren De Verenigde Podiumkunstenfestivals het tekort aan ruimte voor festivals binnen de landelijke infrastructuren al veel langer. De huidige situatie weerspiegelt al lang niet meer het werkelijke cruciale belang van de festivals en daar aan verwante ‘nieuwe vormen van produceren en presenteren’ binnen het culturele leven in Nederland.

Wat je ook in dit advies van de Raad voor Cultuur vooral terugziet is dat nieuwe hedendaagse vormen – het geluid van nu – het lastig hebben om een stevige positie binnen een behoorlijk vastzittende BIS te verankeren. Kijk naar de decennialange queeste van de popmuziek voor een beetje landelijke ruimte (slechts mondjesmaat gelukt) of kijk naar de enorme overvraging in de categorie ‘ontwikkelinstellingen’ – een categorie voor instellingen die niet in een hokje zijn te plaatsen en daar blijken er heel veel van te zijn. Beide voorbeelden laten zien dat men zich op rijksniveau nog te weinig raad weet met hedendaagse dynamische, netwerkgestuurde, flexibele manieren van werken en organiseren. Zoals bij de podiumkunstenfestivals al jaren het geval is.

Adviezen lezen
Via onderstaande link zijn alle uitgebreide festivaladviezen te lezen. Alle 23 positief beoordeelde. Wij raden iedereen aan deze individuele adviezen te lezen en om daarmee zelf te zien wat wij nu allemaal aan krachtige en veelzijdige organisaties overal in het land gaan missen in de BIS:  https://www.raadvoorcultuur.nl/bis-2021-2024/documenten/adviezen/2020/06/04/festivals

———–
Namens meer dan 50 podiumkunstenfestivals overal in Nederland,

Mark Hospers – coördinator De Verenigde Podiumkunstenfestivals
podiumkunstenfestivals@gmail.com

Bekijk hier onze reactie in PDF-formaat.

 

Koning Willem-Alexander spreekt waardering uit voor festivals in Nederland

Geachte lezer,

Koning Willem-Alexander heeft in een gesprek met verschillende festivalorganisaties op maandag 18 mei zijn waardering uitgesproken voor de festivals in Nederland. Online sprak hij met directeuren van De Parade, Oerol, Wonderfeel, Holland Festival en de directeur van MOJO Concerts (organisator van vele festivals en concerten) over de moeilijke situatie die voor de festivals is ontstaan vanwege de coronacrisis.

De koning stak ons een hart onder de riem en deelde dat hij zich realiseert hoe belangrijk en verbindend festivals voor mensen zijn. Ook ervaart de koning het als positief dat festivals nieuwe vormen onderzoeken, die in de toekomst ook bruikbaar zijn. Ook benadrukte hij het economische en sociaal-maatschappelijke belang van kunst. Als we het ergens over eens zijn, is dat de huidige culturele woestijn niet het nieuwe normaal mag worden.

De Verenigde Podiumkunstenfestivals (een informeel samenwerkingsverband van meer dan 50 landelijke festivals) is erg blij dat de koning het initiatief heeft genomen om onze zwaar getroffen sector een hart onder de riem te steken. De sector wil volle kracht vooruit, maar dat is begrijpelijkerwijs heel ingewikkeld of in enkele gevallen onmogelijk in een 1,5 meter samenleving. De minister gaf aan dat grote festivals pas weer konden plaatsvinden als het vaccin er is.

Wij hopen dat ook deze koninklijke belangstelling voor festivals bijdraagt aan de totstandkoming van een ambitieus landelijk reddingsplan voor de festivals zolang deze crisis voortduurt. Het belang van wat er in de afgelopen decennia door de festivals overal in het land is opgebouwd, is te groot om deze sector te laten verdampen.

Met vriendelijke groet, namens meer dan 50 podiumkunstenfestivals
van Groningen tot Maastricht, van Rotterdam tot Deventer.

Mark Hospers – coördinator
De Verenigde Podiumkunstenfestivals
podiumkunstenfestivals@gmail.com

De brief in PDF formaat is hier te bekijken.

Reactie Verenigde Podiumkunstenfestivals op plannen cultuurbeleid vanaf ’21

Vandaag stuurden we een brief naar de leden van de Tweede Kamer als reactie op de plannen voor het cultuurbeleid vanaf 2021. Hoewel de podiumkunstenfestivals van de Raad voor Cultuur en van de Minister lof en waardering krijgen als vernieuwers van kunstensector en publiek, is er van een broodnodige investering per 2021 geen sprake. Voor de komende jaren zijn echter wel additionele investeringen van 3 tot 7 miljoen per jaar nodig om deze podiumkunstenfestivals als belangrijke (relatieve) nieuwkomers een serieuze plek in de infrastructuur te geven en om het voortbestaan van velen veilig te stellen overal in het land. Investeren in festivals = investeren in de regio. Daarnaast steunen wij een sectorbrede oproep voor een reparatie voor het Fonds Podiumkunsten.

Lees de brief hier.

Reactie Verenigde Podiumkunstenfestivals op advies Raad voor Cultuur

Met grote belangstelling hebben wij als Verenigde Podiumkunstenfestivals het advies van de Raad voor Cultuur gelezen. In de brief die hieronder te vinden is geven wij kort een reactie op het advies op basis van drie uitgangspunten uit de brief die wij in januari 2019 aan de Raad voor Cultuur richtten (deze brief is in zijn geheel als bijlage toegevoegd). Deze punten gaan over het landelijke belang van de festivals, de wens voor maatwerk en de hoogte van het beschikbare budget.

Hier is de gehele brief te lezen.

 

De Verenigde Podiumkunstenfestivals presenteren nieuw pamflet ‘Festivals, geen ontkomen meer aan’.

“Plaats innovatieve festivalwerking in het hart van je beleid, waar het anno 2018 thuishoort”

Vandaag presenteren De Verenigde Podiumkunstenfestivals, meer dan 40 landelijke festivals uit alle regio’s, de recente geschiedenis, het hier en nu én de toekomst van het fenomeen ‘festival’ in een nieuw pamflet ‘Festivals, geen ontkomen meer aan’.

Hiermee proberen ze aandacht te vragen voor het feit dat juist nu een positieve kijk op de festivals en festivalisering een belangrijke sleutel is in het denken over de hedendaagse hybride kunstensector. De (podiumkunsten)festivals zijn – als meesters van de ontschotting en het interdisciplinair werken – in werkelijkheid een stuk belangrijker dan nu in het verouderde cultuurbeleid is verankerd.

In het pamflet geven De Verenigde Podiumkunstenfestivals diverse aanbevelingen voor een hernieuwd cultuurbeleid en wordt daarnaast een agenda gepresenteerd voor de komende jaren.

Het pamflet wordt vandaag (dinsdag 5 juni) aangeboden aan Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven en aan de Raad voor Cultuur. De podiumkunstenfestivals denken dat het pamflet een belangrijke aanvulling is op de landelijke discussie over de toekomst van het culturele bestel die nu in volle hevigheid wordt gevoerd. Daarnaast kan het pamflet – gezien de grote spreiding van de podiumkunstenfestivals over het hele land – onderdeel zijn van het startgesprek tussen de minister en de verschillende culturele regio’s op 14 juni en van de gesprekken die daarop volgen.

Algemene conclusie en aanbeveling pamflet:

Plaats innovatieve festivalwerking in het hart van je beleid, waar het anno 2018 thuishoort en geef de podiumkunstenfestivals de (financiële) ruimte om zich te kunnen blijven ontwikkelen en om nog succesvoller te zijn. Benadruk hun belang overal in het land, en begin van daaruit te denken over de culturele sector vanaf 2021. Want die festivals, daar is geen ontkomen meer aan.

Hier vind je het volledige pamflet.

De Verenigde Podiumkunstenfestivals starten met ‘Geef een Toegift’

De Verenigde Podiumkunstenfestivals, het samenwerkingsverband van meer dan 40 landelijke festivals, start dit jaar met het project ‘Geef een Toegift’. Door het hele land wordt publiek opgeroepen een entreekaartje te kopen voor iemand met minder financiële middelen.

‘Geef een Toegift’ komt voort uit de ambitie een nieuwe stap te zetten in het toegankelijk maken van de podiumkunsten, en een breed en nieuw publiek te bereiken. De festivals zetten in op inclusiviteit en diversiteit en onderstrepen hiermee hun verbindende kracht. Naar analogie van de ‘uitgestelde koffie’ (een project waarbij in koffiezaken bij het afrekenen van een kop koffie voor een tweede kop betaald kon worden, die later door iemand met minder financiële middelen gedronken kon worden) komen de festivals met het ‘uitgestelde kaartje’.

Hoe het werkt
Bij aankoop van een kaartje wordt de bezoeker gevraagd of hij/zij een extra kaartje wil kopen voor iemand die graag een concert of een voorstelling zou bezoeken, maar niet de financiële mogelijkheden heeft. De tickets die op deze manier extra worden gekocht komen bij geïnteresseerden terecht via partnerschappen met lokaal gewortelde sociale organisaties. Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande netwerken en kunnen de gevers van een Toegift er gerust op zijn dat hun gift goed terecht komt.

Deelnemende festivals
De festivals die dit jaar of volgend jaar met ‘Geef een Toegift’ van start gaan:
Holland Festival, Julidans, De Parade, Dancing on the Edge, Internationaal buitentheaterfestival Deventer op Stelten, Noorderzon Performing Arts Festival Groningen, Eurosonic Noorderslag, Jonge Harten Festival, Internationale Koorbiënnale, Cultura Nova, Explore the North, Welcome to the Village, Musica Sacra, Festival de Nederlandse Dansdagen, Music Meeting, Oranjewoud Festival, Operadagen Rotterdam, Circusstad Festival, Motel Mozaïque, Theaterfestival Boulevard ’s-Hertogenbosch, Karavaan Festival, Amersfoort Jazz Festival, Festival Spoffin, Over het IJ Festival, Grachtenfestival, Cello Biënnale Amsterdam, Amsterdams Kleinkunst Festival, Geelvinck Fortepiano Festival, November Music, Festival Cement, Oerol Terschelling, Reuring Festival, Limburg Festival, Festival Oude Muziek, Le Guess Who?, SPRING Performing Arts Festival, Gaudeamus Muziekweek, Festival Circolo

Website online

Inmiddels zijn er zo’n veertig festivals aangesloten bij De Verenigde Podiumkunstenfestivals en het werd tijd om te laten zien wie dat zijn.

Op deze website vind je daarom alle deelnemers, het verhaal achter ons samenwerkingsverband en blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Heb je trouwens de recente adviezen van de SER en de Raad voor Cultuur al gezien? Daarover vind je hier meer.

Meer ruimte voor cultuur

Het kabinet heeft vandaag bekend gemaakt dat er 10 miljoen per jaar extra beschikbaar wordt gesteld voor cultuur in de periode 2017 – 2020. Een deel van dit bedrag (3,1 miljoen) is bestemd voor de podiumkunstenfestivals waarvan de subsidie-aanvragen bij het Fonds Podiumkunsten eerder dit jaar positieve beoordelingen kregen, maar vanwege een tekort aan geld niet gehonoreerd konden worden.

De Verenigde Podiumkunstenfestivals zijn blij met de erkenning van het belang van de podiumkunstenfestivals in Nederland en voor dit broodnodige extra budget. Wij zien dit als een eerste stap naar een nieuw bestel waarin festivals (en andere ‘nieuwe’ vormen van productie en presentatie van kunst en cultuur) op de juiste waarde worden geschat. In de komende jaren praten wij graag verder met de sector, het ministerie en met de fondsen over de rol van de podiumkunstenfestivals in het culturele landschap van Nederland.

De podiumkunstenfestivals onderschrijven daarnaast graag de oproep van onze collega’s dat we er met deze 10 miljoen nog niet zijn. Voor nu is er minimaal 24 miljoen per jaar nodig (een extra 14 miljoen) om de ergste problemen in de culturele sector – die zijn ontstaan na de enorme bezuinigingen (200 miljoen) ingegaan in 2013 – op te lossen.

Lees hier de oproep voor 24 miljoen.